Astrofon21

Tarot -VI Ljubavnici (ili Braća)……Ključ je u tome da ova karta predstavlja Stvaranje Sveta

Ova karta i njen blizanac, XIV, Umetnost, su najveće nepoznanice i najteže su za tumačenje od svih Atu karata. Svaki je simbol sam po sebi dvojak, tako da značenja obrazuju jedan divergentan niz, a integracija karte može se postići jedino ponavljanjem venčavanja, identifikacijama i nekim vidom hermafroditizma.
Pa ipak je sama atribucija oličenje jednostavnosti. Atu VI se odnosi na Blizance (Gemini), kojima vlada Merkur. Odgovarajuće hebrejsko slovo je Zain, što znači “Mač”, i otuda je okvir karte Svod Mačeva, pod kojim se odvija Kraljevsko Venčanje.

Mač je prevashodno oruđe deobe, podele. U svetu intelekta – a to je svet garniture Mačeva – on predstavlja analizu. Ova karta i Atu XIV zajedno čine sveobuhvatnu alhemijsku maksimu: Solve et coagula.

Shodno tome, ova karta je jedna od najtemeljnijih u Tarotu. To je prva karta na kojoj se javlja više nego jedan lik (Majmun Tota na Atu I je samo senka). U svom prvobitnom obliku, to je bila priča o Postanju.

Ovde je, zbog istorijske zanimljivosti, pridodat prikaz ove karte u njenom prvobitnom obliku iz Liber 418.

“Postoji jedna asirska legenda o ženi sa ribom, a postoji i legenda o Evi i Zmiji, jer Kain ne beše sin Adamov i Evin, već sin Evin i Zmijin. I zato kad ubi brata svojega, beše prvi ubica, jer žrtvovaše žive stvari demonu svojemu, dobi Kain žig na licu svojemu, koji je žig Zveri o kojoj se besedi u Apokalipsi i žig Inicijacije.

“Prolivanje krvi je nužno, jer Bog nije čuo decu Evinu sve dok krv ne bi prolivena. A to je površna religija; ali Kain nije govorio s Bogom, niti je imao beleg inicijacije na licu, tako da su ga se svi ljudi klonili, sve dok nije prolio krv. A ta krv beše krv brata njegovoga. To je tajna šestog ključa Tarota, koji ne treba nazivati Ljubavnici, nego Braća.

KNJIGA TOTA

“Posred karte stoji Kain; u desnici drži Torov Čekić kojim je ubio svog brata, i koji je sav vlažan od krvi. A levicu svoju pruža otvorenu kao znak svoje nevinosti. sa desne strane mu je majka Eva, oko koje je izuvijana zmija čija kukuljica je raširena iza Evine glave, a sa leve strane mu je lik koji je u ponečemu nalik na Hindu božicu Kali, ali mnogo zavodljiviji. Pa ipak ja u
njoj prepoznjem Lilit. Nad njim je Veliki Žig Strele, okrenut nadole, ali prostreljen kroz srce deteta. I to dete je Avelj. A značenje ovog dela karte je nepoznato, ali to je tačan crtež Tarot karte; a to je tačna magijska bajka iz koje su hebrejski prepisivači, koji nisu bili potpuni Inicijanti, ukrali svoju legendu o Padu i svim kasnijim događajima.”

Od veoma velikog značaja je to što gotovo svaka rečenica u ovom odlomku naizgled preobraća značenje one koja joj je prethodila. Tome je razlog to što je reakcija uvek jednaka i suprotna akciji. Ova jednačina je, ili bi trebalo da bude, simultana u svetu intelekta, u kojem nema velikih vremenskih zaostataka; formulacijom neke ideje gotovo u istom trenutku stvara se i njena suprotnost. Suprotnost bilo koje tvrdnje je sama po sebi implicitna. To je neophodno da bi se održao ekvilibrijum Univerzuma. Teorija je protumačena u ogledu u Atu I, Opsenaru, ali je sada ponovo moramo istaći u prvi plan da bismo pružili tumačenje ove karte.

Ključ je u tome da ova karta predstavlja Stvaranje Sveta. Hijerarsi su tu tajnu smatrali tajnom od neprocenjive važnosti. Shodno tome, Inicijanti koji su predali Tarot na upotrebu u toku Eona Ozirisa, zamenili su prvobitnu kartu koja je prethodno opisana u “Viziji i Glasu” ( The Vision and the Voice ). Njihova briga je bila da stvore novi, sopstveni Univerzum.
Oni su bili očevi Nauke. Njihovi metodi rada, sakupljeni pod generičkim imenom Alhemije, nikada nisu obelodanjeni javnosti. Ono što je zanimljivo je to da su sva dostignuća moderne nauke u proteklih pedeset godina pružila priliku inteligentnim i obrazovanim ljudima da razmišljanjem dođu do zaključka da je sveukupna težnja nauke bila to da se vrati alhemijskim ciljevima i ( mutatis mutandis ) metodima. Tajnost koju su upražnjavali alhemičari bila je nužna zbog moći Crkava koje su ih progonile. Istom onom žestinom kojom su se verski fanatici međusobno razračunavali, svi su se zajednički okomili na novorođenče Nauku, koja će, kako su nagonski predosetili, značiti kraj neznanju i veri od kojih su zavisili njihova moć i bogatstvo.

Tema ove karte je Analiza, praćena Sintezom. Prvo pitanje koje postavlja nauka glasi: “Od čega se sastoje stvari?” Nakon što na to dobije odgovor, sledeće pitanje je: “Kako ih možemo drugačije rasporediti da bi nam bile od veće koristi?” Time se obnavljaju temeljna načela Tarota.

Lik s kukuljicom koji zauzima središte Karte je jedan vid Pustinjaka, o kome se daju podrobnija obaveštenja u Atu IX. On je i sam jedan vid boga Merkura, koji je prikazan na Atu I; on je sasvim prekriven, kao da time daje na znanje da krajnji uzrok leži u domenu van moći ispoljavanja i intelekta.
(Kao što je drugde već objašnjeno, samo su dve operacije na kraju moguće – analiza i sinteza.) On stoji u Znaku Ulazećeg, kao da projektuje tajanstvene sile stvaranja. Oko njegovih ruku je obavijen svitak pergamenta, koji nagoveštava Reč koja je i njegova suština i njegova poruka. No Znak Ulazećeg je i Znak Blagoslova i Zaređenja. Otuda je njegovo delovanje na ovoj karti Svetkovanje Hermetičkog Venčanja. Iza njega su likovi Eve, Lilit i Kupidona. Ova simbolika je združena da bi se u izvesnoj meri sačuvao prvobitni oblik karte i da bi se pokazao njen izvor, nasleđe i kontinuitet sa prošlošću. Na Kupidonovom tobolcu urezana je reč Telema ( Thelema ), koja je Reč Zakona. (Vidi Liber AL, poglavlje I, stih 39) Njegove strelice su kvanti Volje. Time je dokazano da ova fundamentalna formula magičkog dejstvovanja, analize i sinteze, traje Eonima.

Sada se možemo posvetiti i samom Hermetičkom Venčanju.

Ovaj deo karte je pojednostavljen i preuzet iz “Hemijsko Venčanje Kristijana Rozenkrojca” ( The Chymical Marriage of Christian Rosenkreutz ), remek-dela koje je predugo i previše razuđeno da bi se ovde moglo korisno iz njega citirati. No suština analize je neprekidna klackalica kontradiktornih ideja. To je glif dvojnosti. Kraljevske ličnosti o kojima je reč su Crni ili Mavarski Kralj sa zlatnom krunom i Bela Kraljica sa srebrnom krunom.
Njega prati Crveni Lav, a nju Beli Orao. To su simboli muškog i ženskog principa u Prirodi; stoga su oni podjednako, u različitim fazama manifestovanja, Sunce i Luna, Oganj i Voda, Vazduh i Zemlja. U hemiji se javljaju kao kiselina i alkali ili (dublje) metali i nemetali s tim što te reči moramo shvatiti u najširem filozofskom smislu, tako da na jednoj strani obuhvataju vodonik, a na drugoj kiseonik. U tom pogledu, lik s kukuljicom predstavlja protejski element ugljenika, seme sveg organskog života.

Simbolika muškog i ženskog se dalje produbljuje pomoću Kraljevog i Kraljičinog oružja; on drži Sveto Koplje, a ona Sveti Gral; preostalim dvema rukama, koje su spojene, kao da daju svoj pristanak na ovaj Brak.
Njihovo oružje pridržavaju deca-blizanci, čiji položaj je zamenjen; jer belo dete ne samo što drži Pehar, nego nosi i ruže, dok crno dete, koje drži Koplje svoga oca, nosi i štap, koji je ekvivalentan simbol. U dnu celog prizora je posledica Braka u prvobitnom i pantomorfnom obliku: radi se o krilatom Orfičkom jajetu. To jaje predstavlja suštinu sveg onog života koji potpada pod formulu muškog i ženskog. Njime se nastavlja simbolika Zmija kojima je protkan Kraljev plašt i Pčela koje su izvezene kao ukras na Kraljičinom ogrtaču. Jaje je sivo, mešavina belog i crnog; time ono naglašava suradnju tri Vrhunska Sefirota na Drvetu Života. Zmija je ljubičaste boje, Merkur u Kraljičinoj skali boja. Ona je uticaj ovog Božanstva ispoljenog u Prirodi, dok su krila u nijansi grimizne boje, boje (u Kraljevoj skali) Binaha, velike Majke. Stoga se u ovom simbolu nalazi potpun glif ekvilibrijuma neophodnog za otpočinjanje Velikog Dela. Ali, što se tiče poslednje tajne, to ostaje nerešeno. Ideja da se stvori život je savršena, ali je priroda tog života skrivena. On je kadar da se pretvori u sve moguće oblike; ali kakve
oblike? To zavisi od uticaja koji će se ispoljiti u toku bremenitosti.

Lik u vazduhu zadaje nam izvesne teškoće. Tradicionalno tumačenje ovog lika glasi da je to Kupidon. A nije nam baš odmah jasno kakve veze ima Kupidon sa Blizancima ( Gemini ). Razmišljanje o položaju putanje na Drvetu Života ne baca nikakvu novu svetlost na taj problem, jer Blizanci vode od Binaha do Tifareta. Time, naravno, iskrsava ceo niz problema u vezi s Kupidonom. Rimska božanstva obično predstavljaju jedan materijalni vid grčkih, od kojih vode poreklo. U ovom slučaju, u pitanju je Eros. Eros je sin Afroditin, a predanja se ne slažu oko toga da li mu je otac Ares, Zevs ili Hermes – to jest, Mars, Jupiter ili Merkur. Njegov izgled na ovoj karti navodi nas na pomisao da bi otac mogao biti, gotovo sigurno, Hermes.
Ovakav stav potkrepljuje i činjenica da nije sasvim jednostavno razlikovati ga od deteta Merkura, jer su im zajedničke osobine nestašluk i nemarnost, kao i ljubav prema smišljanju podvala. No u ovom liku ima čudnovatih karakteristika. Luk i strele nosi u zlatnom tobolcu. (Ponekad je predstavljen s bakljom.) Krila su mu zlatna, a preko očiju nosi povez. Iz toga bi se moglo zaključiti da on predstavlja inteligentnu (i istovremeno nesvesnu) volju duše da se sjedini sa svim i svačim, kao što je već objašnjeno u opštoj formuli u pogledu agonije odeljivosti.

U alhemijskim likovima se Kupidonu ne pridaje nikakav poseban značaj. Pa ipak, u jednom smislu je on izvor sveg dejstvovanja; libido da se Nula izrazi kao Dva. Sa jedne druge tačke gledišta, može se posmatrati kao intelektualni aspekt uticaja Binaha na Tifaret, jer je (po jednom predanju) naziv ove karte “Deca Glasa, Proročište Svemoćnih Bogova”. Sa ovog stajališta, on je simbol nadahnuća, koji se spušta na zakukuljeni lik koji je, u ovom slučaju, prorok koji upravlja spajanjem Kralja i Kraljice. Njegova strela predstavlja duhovnu inteligenciju neophodnu za alhemijske operacije, a ne tek puku glad,
želju za njihovim obavljanjem. Sa druge strane, strela je karakterističan simbol pravca, te je otuda sasvim na mestu staviti reč “Telema” na tobolac ispisanu grčkim alfabetom. Isto tako treba naglasiti da suprotna karta, Sagittarius, znači Nosilac Strele ili Strelac, lik koji se ni u kakvom obliku ne javlja na Atu XIV. Ove dve karte se u tolikoj meri međusobno dopunjuju da ih je nemoguće odvojeno proučavati ukoliko želimo da pružimo zaokruženo i potpuno tumačenje.

VI LJUBAVNICI – Deca Glasa, Proročište Moćnih Bogova
Opis karte
Ova posebno alhemijska karta je simbol stvaranja, a mačevi skreću pažnju na proces deljenja koji se odigrava. Kain i Avelj predstavljaju odbijanje Boga da čuje Evinu decu dok krv nije prolivena. Čini se da je ovo simbolizacija spoljašnje religije. Putem prolivanja krvi i spoljašnjih religija Kain je bio u stanju da ima kontakt sa ljudima. U tom smislu značenje karte je davanje nauke čovečanstvu, ošto ubistvo simbolizuje analizu a naknadni kontakt sintezu.

Tumačenje
Uspravno postavljena: Na jednostavnom nivou ova karta se može tumačiti kao da predstavlja ljubav (ponovo obnovljenu) i srećne odnose. Na dubljem nivou Ljubavnici označavaju značajan izbor koji treba napraviti u nekoj sferi života, izbor od nekoliko suprotnih opcija koje treba razmotriti. Ovo zabrinjava osobu, ali ova karta ukazuje da će dobro razmatranje razrešiti unutrašnje sukobe i konačno dovesti do ispravne odluke.

Glavna značenja: Sklonost i otvorenost prema nadahnuću, duhovnom opažanju i pronicljivosti.

Obrnuto postavljena: Ljubavnici predvi|aju pad pred testovima i iskušenjima, nestabilnost, odvajanje. Osoba je frustrirana ljubavnim aferama ili bračnim odnosima koji se mogu razrešiti samo kroz intervenciju spolja. Ovo može biti osoba koja je nestalna, nelojalna i spremna za sramne odnose.

Glavna značenja: Površnost, neodlučnost, plitke veze s drugima, nepostojanost, neuravnoteženost i protivrečnost.

Astro centar

Pozovite astologa ili maga i rešite životnu dilemu. Astro centar nudi sveobuhvatne usluge astrologije koje vam mogu pomoći da otkrijete ono što je u skladu

Read More »

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Saznajte više o astrologiji kontaktiranjem astrologa koji će Vam pomoći da se uz razgovor, tarot i proricanje oslobodite štetne crne magije i unapredite Vaš život poznavanjem horoskopske karte.

ASTROLOZI - poziv do rešenja Vašeg problema

Saznajte šta Vas očekuje u budućnosti.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM